اسنک بار

اسنک بار

دستگاه های اسنک بار با ظرفیت های متفاوت جهت تولید اسنک های غلات یا کنجد، پروتين بارها، و همچنین اسنکهای مغزیجات کاربرد دارد. این دستگاه بمنظور برش و خنک سازی محصول پیش از بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد و در ابعاد و تعداد غلتک های متفاوت ساخته می شود. عرض دستگاه و سرعت متغیرخط ، پارامترهای موثر بر ظرفیت تولید می باشند.

تعداد غلطک ها به نوع عملیات روی محصول بستگی دارد. همچنین میتوان با اضافه نمودن تجهیزاتی به این ماشین آلات روکش شکلات یا روکش های مشابه را به محصول نهایی افزود.

بعد از ورود محصول گرم به پشت غلتک اولیه، با عبور از یک یا دو غلتک پرس، محصول به یکنواختی و ضخامت مورد نظر می رسد. سپس در ادامه پودر یا خلال از طریق یک مخزن ویبره دار روی آن ریخته و با یک پرس ثانویه روی محصول ثابت می شود. با عبور محصول از تونل سرمایش، دمای آن کاهش یافته و بافت محصول سفت تر می گردد. بعد از تونل بوسیله غلتک برشی با توجه به درخواست کاربر، محصول به ابعاد طولی مساوی تقسیم می گردد. در انتهای دستگاه برش های عرضی بوسیله گیوتین روی محصول اجرا می گردد تا بعد از خروج از دستگاه آماده برای بسته بندی شود.

ظرفیت: 100 الی 2000 کیلوگرم در روز

کاربرد: تولید اسنک های غلات یا کنجد، پروتين بارها و اسنکهای مغزیجات

Consult and communicate with our experts