خنک کننده طبقاتی

خنک کننده طبقاتی

این دستگاه بمنظور خنک نمودن کنجد و دیگر دانه های روغنی پس از خروج از فر یا خشک کن مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت آن با توجه به تعداد طبقات بین4۰۰ تا ۱0۰۰ کیلوگرم در ساعت و شامل ۹ تا 11 طبقه در یک تا دو ردیف می باشد.

بعضا این مدل دستگاه بمنظور خنک نمودن و بوجاری همزمان (بصورت ممتد) برای انواع دانه های روغنی مانند کنجد، پس از خروج از فر یا خشک کن استفاده میشود. در این حالت طبقه پایین دستگاه بجای ورق های خنک کاری از توری استیل بابت سرند محصول استفاده می گردد.

برای مدل های با عرض کمتر، هر طرف یک ردیف هواکش و برای مدلهای عریض تر دو ردیف هواکش تعبیه شده است. مش بندی بخش بوجاری با توجه به نوع دانه متفاوت خواهد بود و همچنین تعداد صفحات مشبندی شده مطابق با نیاز مورد نظر قابل افزایش است.

این دستگاه بواسطه فرم طبقاتی فضای کمتری را اشغال می نماید و همچنین استفاده از آن موجب چیدمان فرایند تولید بصورت جریان ممتد می گردد.

کاهش سریع دمای محصول بعد از تفت موجب کاهش پراکسید و افزایش ماندگاری محصول می شود. همچنین در جریان ممتد خط تولید موجب تسریع فرآیند تولید، افزایش بازده در بوجاری و سرند محصول و تسریع در ارسال جهت بسته بندی می گردد.

کاربرد: خنک کاری انواع محصولات پس از تفت

ظرفیت: 4۰۰ تا ۱0۰۰ کیلوگرم در ساعت

Consult and communicate with our experts