صرفه جویی در مصرف انرژی

خدمات مهندسی در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی بر اساس استفاده از اینورتر

استفاده از اینورترهاي فرکانسی بمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی مزایاي متعددی دارد که این مزایا در ذیل به دو گروه کلی تقسیم گردیده است:

گروه 1 : مزایاي عمومی استفاده از اینورتر که در هر شرایطی دست یافتنی میباشد. مانند:

 • کاهش جریان راه اندازي نسبت به جریان نامی موتور
 • حذف بانکهاي خازنی
 • عدم ایجاد شوک به بلبرینگ و قطعات مکانیکی سیستم
 • عدم استفاده از کنتاکتورهاي ستاره و مثلث
 • حذف تمامی سیستم هاي حفاظتی خارجی موتور از قبیل بیمتالها
 • قابلیتهاي خودتشخیصی، بازبینی, اخطار
 • حفاظت موتور الکتریکی در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ، اضافه جریان و دماي بیش از اندازه موتور به صورت هوشمند
 • کاهش تزریق هارمونیک به شبکه و به صفر رساندن توان رآکتیو شبکه حاصل از مصرف الکتروموتور با اضافه کردن فیلتر مناسب

گروه 2 : مزایاي منحصر براي هر کاربرد خاص که با توجه به نوع استفاده تعریف میگردد. شامل سه دسته کلی می باشد:

 • کاربردهاي دور ثابت مانند نوارهاي نقاله جابجایی مواد
 • کاربردهاي گشتاور ثابت مانند دستگاههاي کشش و سنگ شکن ها
 • کاربرد هاي دور و گشتاور متغییر مانند فن ها و پمپ ها : واحدهاي تولید هواي فشرده (کمپرسورخانه) – فن هاي خنک سازي و تهویه – برج هاي خنک کننده (کولینگ تاور)