الواتور (بالابر کاسه ای)

توضیحات

بالابرهای کاسه ای در مواقعی که نیازمند جابجایی عمودی میباشیم مناسبترین انتخاب می باشند . ارتفاع ، سرعت انتقال ، ظرفیت دستگاه (حجم کاسه ها) ، جنس نوار و کاسه ها متغیرهای اصلی دستگاه مورد نظر است. این مدل دستگاه ها با توجه به محل تخلیه بصورت عمودی ، بصورت L و همچنین بصورت Z قابلیت طراحی را داراست.