خدمات ما

شرکت “روشن” با تقویت توان علمی خود و با استفاده از نیروی جوان و کارآمد در کنار تجارب موجود, در حوزه هـای صنعتی متعددی به ارائـه خدمـات می پردازد کــه از آن جـمله به مـوارد زیــر مـی توان اشاره کرد:

طراحی ماشین آلات و خطوط تولید

شرکت روشن با تقویت توان علمی خود و با استفاده از نیروی جوان در حوزه های صنعتی متعددی به ارائه خدمات می پردازد...

صرفه جویی در مصرف انرژی

اینورترهاي فرکانسی بمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی مزایاي متعددی دارد که این مزایا در ذیل به دو گروه کلی تقسیم گردیده است...