هموژنایزر

توضیحات

هموژنایزر ها بمنظور تهیه سس و همگن سازی محصولات چند فازی بکار میروند. جهت تهیه سس ها از این دستگاه (پمپ هموژنایزر) همراه با مخازن تحت خلا میکسر دار میتوان استفاده نمود. همچنین بمنظور میکس سریع مایعات چند جزیی استفاده از مدلهای متصل به کف مخازن مرسوم است.