خنک کننده طبقاتی

توضیحات

این تجهیز بمنظور خنک نمودن کنجد و دیگر دانه های روغنی پس از خروج از فر یا خشک کن مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت آن با توجه به تعداد طبقات بین۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت و شامل ۹ تا ۱۴ طبقه در یک تا دو ردیف می باشد.
بعضا این مدل دستگاه بمنظور خنک نمودن و بوجاری همزمان (بصورت ممتد) برای انواع دانه های روغنی مانند کنجد، پس از خروج از فر یا خشک کن مورد استفاده قرار می گیرد .
برای مدل های با عرض کمتر، هر طرف یک ردیف هواکش و برای مدلهای عریض تر دو ردیف هواکش تعبیه شده است. مش بندی بخش بوجاری با توجه به نوع دانه متفاوت خواهد بود و همچنین تعداد صفحات مشبندی شده مطابق با نیاز مورد نظر قابل افزایش است.