بلانچر پخت

توضیحات

این دستگاه بصورت ممتد عمل کرده و محصول را با ظرفیت مورد نظر از داخل آب جوش یا روغن عبور می دهد. گرمایش دستگاه بوسیله دیگ بخار انجام می گیرد. از این دستگاه در صنایع کنسرو سازی جهت تولید کنسرو نخودفرنگی، هویج، ذرت و … و همچنین در عملیات پیش از پوستکنی از دانه های روغنی جهت تهیه پرک و خلال استفاده میشود.