انتقال دهنده های بادی (مکش یا دهش)

توضیحات

امروزه یکی از روش های جابجایی مواد استفاده از انتقال دهنده های بادی با استفاده از نیروی باد ایجاد شده توسط فن های فشار قوی به سه روش امکان پذیر است.

  • استفاده از نیروی دهش باد بوسیله قرار دادن مواد گرانولی با دانسیته مورد نظر در آستانه دهانه خروجی فن.
  • استفاده از نیروی مکش فن بمنظور انتقال مواد از محلی به محل دیگر، بدون اینکه مواد وارد فن گردد.
  • استفاده از مکش و دهش بطور همزمان.

ظرفیت دستگاه ساخته شده با توجه به نوع مواد حمل شونده (جرم حجمی مواد) و طول مسیر و ارتفاع جابجایی متفاوت می باشد. از جمله موارد استفاده از این نوع تجهیزات در صنایع ذیل مشاهده می شود:

  • انواع غلات مانند گندم و جو
  • انواع دانه های روغنی مانند کنجد
  • مواد گرانولی پودری مانند نمک و انواع ادویه
  • تغذیه مربوط به طیور مورد استفاده در مرغداریها
  • مواد گرانولی رزینی و پلاستیکی با دانسیته پایین
  • تراشه چوب و فلزات گرانبها
  • حبوبات و خشکبار