خط تولید شکلات

خط تولید فرآوری شکلات ماشین سازی روشن شامل تولید شکلات و همچنین روکش دهی محصولات با شکلات می باشد. فرآیند تولید شکلات (سفید ،طعم های میوه ایی و کاکائویی)شامل مخازن اولیه ذوب روغن ،سیستم انتقال پودری مربوط به پودر شکر و پودر کاکائو و….به مخزن بال میل مخزن دار یا مخزن میکسر اولیه خمیر شکلات و سپس بال میل جریان ممتد می باشد در ادامه درصورت استفاده از بال میل های مخزن دار فرآیندتولید شکلات تکمیل و سپس به مخازن نگهداری منتقل می شود ودر صورت استفاده از بال میل های کانتینیوس فرآیند تولید بین بال میل ها ومیکسر اولیه تا زمان رسیدن به دانه بندی مورد نظر ادامه می یابد وپس از آن به مخازن نگهداری منتقل می شود .همچنین جهت روکش دهی شکلات پس از مخازن نگهداری از دستگاه اینروبر استفاده می گرددو پس از آن محصول روکش شده جهت تثبیت ظاهر آن وارد یخچال تونلی می گردد.