ایجاد تغییرات در سیستم انتقال مواد بین آسیاب زبر و دو آسیاب نرم

ایجاد تغییرات در سیستم انتقال مواد بین آسیاب زبر و دو آسیاب نرم

به منظور کاهش مصرف انرژی در اولین قدم ایجاد تغییرات روی دستگاه های آسیاب دانه های روغنی، سیستم انتقال اسکرو حذف و یک کانکتور دوجداره استیل بمنظور انتقال مواد آسیاب شده به آسیاب های نرم تعبیه گردید. همچنین پیشبینی می شود در ساخت این تجهیز در آینده با کاهش تعداد موتورها و کوپلینگ بدنه ها روی یک یا دو موتور قدمی مثبت در جهت کاهش مصرف انرژی این دستگاه برداشته شود