چونه‌ گیر حلوا شکری

چونه‌ گیر حلوا شکری

این دستگاه جهت برش حلواشکری در اوزان ۲۰۰ گرمی تا  7 کیلوگرمی می باشد. در این تجهیز عرض هر کدام از سایزها با توجه به بازده وزنی دستگاه ثابت و طول آن قابل تنظیم است. دقت دستگاه بوسیله تعریف کردن طول برش تنظیم میشود.

ظرفیت: بسته به سرعت عمل کاربر دارد.

کاربرد: حواشکری

مشاوره و تماس با کارشناسان ما