چونه‌ گیر حلوا شکری

توضیحات

این دستگاه در واقع نوار برش با اندازه های دلخواه مانند اسنک بارها میباشد که به دلیل استفاده در شرایط حجمی و وزنی بیشتر با توجه به نوع بافت حلوا شکری و ایجاد خطا در توزین بعنوان چونه گیر، جهت بسته بندی اوزان ۲۰۰گرمی تا چند کیلویی بکار میرود. در این تجهیز عرض هر کدام از سایزها ثابت و طول آن با توجه به سرعت پیشروی دستگاه تعریف میگردد.