پوستکن بادام زمینی

این دستگاه با توجه به تناژ مورد نظر در مدلهای دو تا شش غلتک ساخته میشود. همچنین به واسطه عملکرد سایشی از این دستگاه میتوان برای پوستکنی سایر دانه های روغنی مشابه با پوست نرم استفاده نمود.