پخت شکر و مربا

پخت شکر و مربا

مخازن پخت با حجم کم بصورت دوجداره (و گاها˝ تک جداره) بصورت شکل نیم کره ساخته می شوند این نوع مخازن قابلیت گرمایش با شعله مستقیم یا بوسیله روغن داغ و یا با استفاده از بخار آب وهمچنین گرمایش با المنت را داراست.

حجم این نوع مخازن از پنجاه لیتر در سایز آزمایشگاهی با گرمایش بوسیله المنت،تا حجم های 300،200،100و500لیتری ساخته می شوند.

اغلب پایه این مخازن بصورت چرخدار جهت جابجایی ساخته می شوند و همچنین نحوه اتصال مخزن به پایه طوری است که به وسیله یک گیربکس مخزن قابلیت تخلیه پیدا می نماید به این نحو که با چرخاندن فرمان دستی یا فعال کردن موتور متصل به گیربکس و چرخش گربکس مخزن پخت حول محور افقی گیربکس دوران نموده وتحت زاویه فرآیند تخلیه صورت می پذیرد.

از این مخازن جهت کاربردهای بسیاری از جمله پخت شکر و گلکوز، تعیه انواع مربا،پخت چاشنی ها پخت شربت ها و پخت ذرت استفاده می شود.

مشاوره و تماس با کارشناسان ما