مخازن ذخیره موقت

توضیحات

این مخازن جهت نگهداری مایعات و محصولات مختلف در احجام متفاوت ساخته می شود . همچنین در مواردی که جهت نگهداری از محصول نیاز به شرایط دمایی خاصی می باشد، این مخازن بصورت دو یا چند جداره ساخته می شوند.