ریبون بلندر

توضیحات

همزن ها انواع متفاوت با کاربری متفاوتند . یکی از مهمترین انواع آنها ریبون بلندرها هستند که بمنظور مخلوط کردن چند نوع پودر و یا فاز پودری با اسانس می باشد. این نوع میکسرها قابلیت خروجی مواد بصورت اتوماتیک دارند. همچنین تجهیز اسانس پاش قابل نصب روی این دستگاه می باشد. در این دستگاه ها دور و جهت چرخش پره می تواند قابل برنامه ریزی باشد.