تونل فرم دهی حلواشکری

توضیحات

این دستگاه جهت فرم دهی حلواشکری در ابعاد ۳۰ تا ۱۰۰ گرمی میباشد. دستگاه حدود ۱۶ متر طول و ۱ متر عرض دارد