مخازن توزین دار

توضیحات

سیلو ها در احجام مختلف ساخته شده و در سیستم های اتوماسیون بوسیله استفاده از لودسل، از لحاظ وزنی قابل کنترل می باشند. در این سیستم ها وزن محصول داخل هر سیلو بوسیله انتقال دهنده قبل از آن و شیر اتومات خروجی قابل تنظیم است.