الناقلة المفرّغة

الناقلة المفرّغة

از دیگر انواع انتقال دهنده های پنوماتیک، انتقال بوسیله سیستم مکش (فشار منفی) می باشد. از این مدل در فرایند انتقال پودری و همچنین مواد گرانول می توان استفاده کرد. کاربرد دیگر آن انتقال دانه قهوه تفت داده شده وحذف سنگریزه بوسیله آن است.

التشاور والاتصال مع خبرائنا