فلتر معدني (مغناطيس)

فلتر معدني (مغناطيس)

فیلترینگ براده فلزی بگیر از محصولات پودری و یا مایعات بوسیله این دستگاه امکان پذیر است.

التشاور والاتصال مع خبرائنا