عمليات الإنتاج

فرآیند پوستکنی کنجد

فرآیند حلوا سازی

فرآیند روغنگیری به روش پرس سرد

فرآیند تولید کره و کِرِم بادام زمینی