آلة التحمیص بالسير

آلة التحمیص بالسير

دستگاه تفت نواری بواسطه استفاده از سیستم سیر کوله یکنواخت هوای داغ تفتی یکنواخت را در کل محصول ایجاد نموده و نیزان و زمان تفت کاملا قابل کنترل می باشد.ظرفیت این مدل دستگاه ها نسبت به طول و عرض نوار و واحد گرمایش آن تعریف می شود.همچنین استفاده از یونیت سرمایش بمنظور کاهش دمای خروجی و افزایش کیفیت محصول امکان پذیر است.