همزن پروسس

توضیحات

نوع دیگری از همزن های مواد با قابلیت برنامه ریزی بمنظور ایجاد بافت مشخص از مخلوط کردن چند ماده مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این همزن ها قابلیت دارد تا در سیکل های مختلف کاری با زمان دهی متفاوت برنامه ریزی گردد. همچنین دور موتور همزن و پایه آن، هر دو قابل تغییر می باشد. از این همزن در مواردی مانند تهیه بافت حلواشکری استفاده می گردد.